reklama

TOPlist

 

Stanovy Klubu sběratelů turistických suvenýrů

I. Základní ustanovení

Název: Klub sběratelů turistických suvenýrů (zkratka KSTS)
Sídlo: Josef Ebr - KSTS, Svojšice 140, 281 07 Svojšice u Kolína
Organizační působnost: Česká republika
Symboly: znak a vlajka KSTS

KSTS je občanským sdružením, které vzniklo podle zák. č. 83/1990 Sb. registrací stanov KSTS.

II. Cíle činnosti

KSTS je občanským sdružením jehož cílem je:

 • sdružovat zájemce o sběratelství v oblasti turistiky
 • pořádat besedy, semináře a výstavy na dané téma
 • využívat vytvořené podmínky k vlastním turistickým aktivitám
 • pečovat o kulturní památky a chránit přírodu
 • propagovat klub směrem k veřejnosti
 • vydávat metodické materiály a odbornou literaturu související se sběratelstkou činností

III. Práva členů

 • zúčastňovat se akcí pořádaných klubem
 • právo na využívání poskytnutých klubových výhod a slev
 • obdržet identifikační doklad o členství v klubu
 • volit do orgánů sdružení
 • být volen do orgánů sdružení
 • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi

IV. Povinnosti členů

 • řádně platit členské příspěvky
 • respektovat tradice klubu a ctít jeho symboly
 • dodržovat stanovy, směrnice a usnesení orgánů

V. Přijetí do sdružení

 • řádným členem se může stát kterákoliv fyzická a právnická osoba, která řádně vyplní přihlášku, zaplatí členský příspěvek a souhlasí se stanovami a cíli sdružení
 • o přijetí za člena rozhoduje výbor

VI. Ukončení členství

 • dobrovolným odstoupením člena
 • nezaplacením příspěvků
 • vyloučením pro jednání neslučující se se stanovami sdružení
 • úmrtím člena
 • zánikem právnické osoby

VII. Orgány sdružení

 • Valná hromada
 • Výbor

VIII. Valná hromada

 • valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení
 • valná hromada rozhoduje o změnách stanov, volí členy výboru, rozhoduje o zániku sdružení a majetkovém vypořádání

IX. Výbor

 • výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka
 • koordinuje činnost sdružení, svolává valnou hromadu, rozhoduje o přijetí a vyloučení člena
 • předseda, místopředseda a pokladník jednají jménem sdružení, a to každý samostatně

X. Zásady hospodaření

Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdroje majetku jsou zejména:

 • výnosy z majetku
 • dary a příspěvky fyzických a právnických osob
 • dotace
 • příjmy z činnosti při naplňování cílů sdružení
 • členské příspěvky

Za hospodaření sdružení odpovídá výbor.

XI. Zánik sdružení

Sdružení zaniká:

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením
 • pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění

Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

XII. Závěrečná ustanovení

Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.

Miloš Čeřovský  KSTS ©2007